เบอร์โทรศัพท์

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิคกีฬา

9-16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ ชนิดกีฬา ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน เบอร์โทร กดเพื่อโทร #หมายเหตุ
1 ฟุตบอลชาย ผศ.ดร.รุ่ง วงศ์วัฒน์ 087-3188878  
ดร.พิเชษฐ์ ชัยเลิศ 086-8252946  
2 วอลเลย์บอล/ วอลเลย์บอลชายหาด รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ 081-7075234  
ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ 085-8105914  
3 กรีฑา ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ 081-6809005
นายสัณห์ชัย หยีวิยม 081-6809005
นางโกลัญญา ตายะ 084-8190539
4 ว่ายน้ำ นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ 088-2667441  
นายนัฐพงษ์ วัชรากรศิริ 081-0305339  
5 เซปักตะกร้อ นายดิษฐา จำปาแขก 096-6153935  
ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์ 089-6040042  
6 เทนนิส นายชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ 084-5450990  
นายณัฐภูมิ จันทราช 081-0305339  
7 เทเบิลเทนนิส นายสัตวแพทย์สมชาติ ธนะ 081-4582439  
นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ 086-7317669  
8 เปตอง ดร.ดารินทร อินทับทิม 089-9622969  
นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ 084-3725233  
9 ลีลาศ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ 086-9309407  
ดร.อทิติ วลัญช์เพียร 084-9417721  
10 หมากรุกไทย รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ 081-8861989  
นายองอาจ มณีใหม่ 093-3144468  
11 แอโรบิก นางสาวอรญา อนุกูล 081-0212019  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณินทร รักษ์บำรุง 081-6827156  
นายชัยวัฒน์ ชูเชิด 062-4914645  
12 จักรยานเพื่อสุขภาพ นายสันติ ศิริคชพันธุ์ 084-7392864  
นายพิเชษฐ ถูกจิตร 086-4201575  
13 ครอสเวิร์ด ดร.สุรชาติ พุทธิษา 085-5601565  
นางจุมพิศตรา ธุระ 089-5521917  
14 แบดมินตัน ดร.เอกลักษณ์ พุกนุ่ม 085-8651894  
อาจารย์จิตรกุล สุวรรณเจริญ 084-6198785  
ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ 091-8535633  
15 กอล์ฟ ดร.สาธิน ประจันบาน 081-3304241  

ผู้สนับสนุน