ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา

“พะเยาเกมส์”

ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาที่จัดให้มีในการแข่งขัน

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

ประกาศ ก.ก.ม.ท. เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาฯ ฉบับที่ 1  ดาวน์โหลด

ประกาศ ก.ก.ม.ท. เรื่อง ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา และรุ่นกีฬาฯ ฉบับที่ 2  ดาวน์โหลด


1. กีฬาบังคับ จำนวน 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย
1.1 ฟุตบอล ชาย
1.2 วอลเลย์บอล ชาย-หญิง
2. กีฬาเลือกสากล จำนวน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย
2.1 กรีฑา จำนวน 13 รายการ
2.1.1 วิ่ง 100 เมตร
2.1.2 วิ่ง 200 เมตร
2.1.3 วิ่ง 400 เมตร
2.1.4 วิ่ง 800 เมตร
2.1.5 วิ่ง 1,500 เมตร
2.1.6 วิ่ง 3,000 เมตร
2.1.7 เดิน 3,000 เมตร
2.1.8 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร
2.1.9 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร
2.1.10 ทุ่มน้ำหนัก
2.1.11 ขว้างจักร
2.1.12 พุ่งแหลน
2.1.13 กระโดดไกล
โดยแบ่งรุ่นอายุในแต่ละรายการแข่งขันดังนี้
1. อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย– หญิง
2. อายุ 30 – 34 ปี ชาย– หญิง
3. อายุ 35 – 39 ปี ชาย– หญิง
4. อายุ 40 – 44 ปี ชาย– หญิง
5. อายุ 45 – 49 ปี ชาย– หญิง
6. อายุ 50 - 54 ปี ชาย– หญิง
7. อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย–หญิง
2.2 ว่ายน้ำ จำนวน 6 รายการ
2.2.1 ฟรีสไตล์ 50 เมตร
2.2.2 กรรเชียง 50 เมตร
2.2.3 กบ 50 เมตร
2.2.4 ผีเสื้อ 50 เมตร
2.2.5 ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร
2.2.6 ผลัดผสม 4 x 50 เมตร
โดยแบ่งรุ่นอายุในแต่ละรายการแข่งขันดังนี้
1. อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย– หญิง
2. อายุ 31 – 35 ปี ชาย– หญิง
3. อายุ 36 – 40 ปี ชาย– หญิง
4. อายุ 41 – 45 ปี ชาย– หญิง
5. อายุ 46 – 50 ปี ชาย– หญิง
6. อายุ 51 - 55 ปี ชาย– หญิง
7. อายุ 56 - 60 ปี ชาย– หญิง
8. อายุ 61 ปีขึ้นไป ชาย–หญิง
2.3 เซปักตะกร้อ จำนวน 3 ประเภท
2.3.1 ทีมเดี่ยว ชาย
2.3.2 ทีมชุด ชาย
2.3.3 ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย
2.4 เทนนิส จำนวน 18 ประเภท
2.4.1 ประเภททีม ในทีมประกอบด้วย
1. ชายคู่ทั่วไป 1 คู่
2. ชายคู่ อายุรวมกัน 70 ปี ขึ้นไป 1 คู่
3. ชายคู่ อายุรวมกัน 100 ปี ขึ้นไป 1 คู่
4. หญิงคู่ทั่วไป 1 คู่
5. คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ 1 คู่
2.4.2 ประเภทบุคคล
1. ชายคู่ ทั่วไป
2. ชายคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
3. ชายคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป
4. ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
5. ชายคู่ อายุ 50 ปี ขึ้นไป
6. ชายคู่ อายุ 55 ปี ขึ้นไป
7. หญิงคู่ ทั่วไป
8. หญิงคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
9. หญิงคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป
10. คู่ผสม ทั่วไป
11. คู่ผสม อายุ 35 ปี ขึ้นไป
12. คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
13. คู่ผสม จำกัดอายุ (ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป หญิงไม่จำกัดอายุ)
2.5 เทเบิลเทนนิส จำนวน 11 ประเภท
2.5.1 ประเภททีม
1. ทีมชายทั่วไป
2. ทีมหญิงทั่วไป
3. ทีมชาย อายุ 45 ปี ขึ้นไป
4. ทีมหญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป
2.5.2 ประเภทบุคคล
1. ชายเดี่ยว ทั่วไป
2. หญิงเดี่ยว ทั่วไป
3. ชายเดี่ยว อายุ 45 ปี ขึ้นไป
4. หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปี ขึ้นไป
5. ชายคู่ทั่วไป
6. หญิงคู่ทั่วไป
7. คู่ผสม ทั่วไป
2.6 วอลเลย์บอลชายหาด ชาย-หญิง
2.7 เปตอง จำนวน 7 รายการ
2.7.1 ทีม 2 คน ชาย
2.7.2 ทีม 2 คน หญิง
2.7.3 บุคคลเดี่ยว ชาย
2.7.4 บุคคลเดี่ยว หญิง
2.7.5 ทีมคู่ผสม
2.7.6 ทีม 3 คน ชาย
2.7.7 ทีม 3 คน หญิง
2.8 ลีลาศ จำนวน 6 ประเภท
2.8.1 รุ่นทั่วไป ประเภท Standard 5 รายการ
1. Class A จังหวะ Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep
2. Class B จังหวะ Waltz, Tango, Slow Foxtrot และ Quickstep
3. Class C จังหวะ Waltz, Tango และ Quickstep
4. Class D จังหวะ Waltz และ Tango
5. Class E-Beginner จังหวะ Waltz
2.8.2 รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American 5 รายการ
1. Class A จังหวะ Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive
2. Class B จังหวะ Samba, Cha Cha Cha, Rumba และ Jive
3. Class C จังหวะ Cha Cha Cha, Rumba และ Jive
4. Class D จังหวะ Cha Cha Cha และ Rumba
5. Class E-Beginer จังหวะ Cha Cha Cha
2.8.3 รุ่นอายุ 35 ขึ้นไป ประเภท Standard 3 รายการ
1. Single Dance จังหวะ Waltz
2. Single Dance จังหวะ Tango
3. Single Dance จังหวะ Quickstep
2.8.4 รุ่นอายุ 35 ขึ้นไป ประเภท Latin American 3 รายการ
1. Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha
2. Single Dance จังหวะ Rumba
3. Single Dance จังหวะ Jive
2.8.5 รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Standard 3 รายการ
1. Single Dance จังหวะ Waltz
2. Single Dance จังหวะ Tango
3. Single Dance จังหวะ Quickstep
2.8.6 รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American 3 รายการ
1. Single Dance จังหวะ Cha Cha Cha
2. Single Dance จังหวะ Rumba
3. Single Dance จังหวะ Jive
2.9 แบดมินตัน จำนวน 23 ประเภท
2.9.1 ประเภททีม ในทีมประกอบด้วย
1. ชายคู่ ทั่วไป
2. หญิงคู่ ทั่วไป
3. คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
4. ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
5. คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป (นักกีฬา ชาย ต้องมีอายุ 45 ปี ขึ้นไป)
2.9.2 ประเภทบุคคล
1. ชายคู่ ทั่วไป
2. ชายคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
3. ชายคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป
4. ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
5. ชายคู่ อายุ 50 ปี ขึ้นไป
6. ชายคู่ อายุ 55 ปี ขึ้นไป
7. หญิงคู่ ทั่วไป
8. หญิงคู่ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
9. หญิงคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป
10. หญิงคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
11. หญิงคู่ อายุ 50 ปี ขึ้นไป
12. หญิงคู่ อายุ 55 ปี ขึ้นไป
13. คู่ผสม ทั่วไป
14. คู่ผสม อายุ 35 ปี ขึ้นไป
15. คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
16. คู่ผสม อายุ 45 ปี ขึ้นไป
17. คู่ผสม อายุ 50 ปี ขึ้นไป
18. คู่ผสม อายุ 55 ปี ขึ้นไป
2.10 กอล์ฟ จำนวน 5 ประเภท (แก้ไขตาม ประกาศ ก.ก.ม.ท. ฉบับปรับปรุง)
2.10.1 ทีมบุคคลทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
2.10.2 ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
2.10.3 บุคคลหญิง
           1.แต้มต่อ 0-12
           2.แต้มต่อ 13-24
           3.แต้มต่อ 25-36
2.10.4 บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี 
1.แต้มต่อ 0-6
2.แต้มต่อ 7-8
3.แต้มต่อ 9-10
4.แต้มต่อ 11-12
5.แต้มต่อ 13-14
6.แต้มต่อ 15-16
7.แต้มต่อ 17-18
8.แต้มต่อ 19-20
9.แต้มต่อ 21-22
10.แต้มต่อ 23-24
11.แต้มต่อ 25-26
12.แต้มต่อ 27-28
13.แต้มต่อ 29-30
14.แต้มต่อ 31-32
15.แต้มต่อ 33-34
16.แต้มต่อ 35-36
2.10.5 บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี
1.แต้มต่อ 0-6
2.แต้มต่อ 7-8
3.แต้มต่อ 9-10
4.แต้มต่อ 11-12
5.แต้มต่อ 13-14
6.แต้มต่อ 15-16
7.แต้มต่อ 17-18
8.แต้มต่อ 19-20
9.แต้มต่อ 21-22
10.แต้มต่อ 23-24
11.แต้มต่อ 25-26
12.แต้มต่อ 27-28
13.แต้มต่อ 29-30
14.แต้มต่อ 31-32
15.แต้มต่อ 33-34
16.แต้มต่อ 35-36
2.10.6 บุคคลอาวุโสไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป
  (มีแจกรางวัลแต่ไม่นับเหรียญรวม)
1.แต้มต่อ 0-12
2.แต้มต่อ 13-24
3.แต้มต่อ 25-36
3. กีฬาไทย จำนวน 1 ชนิดกีฬา
3.1 หมากรุกไทย จำนวน 4 ประเภท
3.1.1 ทีมชาย 2 คน
3.1.2 ทีมหญิง 2 คน
3.1.3 บุคคล ชายเดี่ยว
3.1.4 บุคคล หญิงเดี่ยว
4. กีฬาเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 ชนิดกีฬา
4.1 แอโรบิก จำนวน 11 ประเภท
4.1.1 คู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
4.1.2 คู่ผสม รุ่นอายุ 36 -44 ปี
4.1.3 คู่ผสม รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป
4.1.4 ทีมทั่วไป รุ่นไม่จำกัดอายุ
4.1.5 ทีมทั่วไป รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป
4.1.6 บุคคลเดี่ยว ชาย Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
4.1.7 บุคคลเดี่ยว ชาย Marathon รุ่นอายุ 36 – 44 ปี
4.1.8 บุคคลเดี่ยว ชาย Marathon รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
4.1.9 บุคคลเดี่ยว หญิง Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
4.1.10 บุคคลเดี่ยว หญิง Marathon รุ่นอายุ 36 – 44 ปี
4.1.11 บุคคลเดี่ยว หญิง Marathon รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
4.2 จักรยานเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 ประเภท
4.2.1 จักรยานเสือภูเขา (Cross country)
1. ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป
2. หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
อายุ 35 ปีขึ้นไป
4.2.2 จักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
1. ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป
2. หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
อายุ 35 ปีขึ้นไป
5. กีฬาที่เจ้าภาพเลือกจัด จำนวน 1 ชนิดกีฬา
5.1 ครอสเวิร์ด จำนวน 4 ประเภท
5.1.1 ประเภททีมชาย
5.1.2 ประเภททีมหญิง
5.1.3 ประเภทบุคคลชาย
5.1.4 ประเภทบุคคลหญิง
 
 
 ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2560

ผู้สนับสนุน