กำหนดการพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

กำหนดการพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”
วันศุกร์ ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ดาวน์โหลดกำหนดการพิธีเปิด

แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิด

เวลารายการ
14.00 น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน และนักกีฬาจากทุกสถาบันตั้งขบวน
15.00 น.พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ชมพิธีเปิดการแข่งขัน

- ดร.สุภัทร จำปาทอง (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
ผู้ร่วมงานทุกคนยืนตรง แสดงความเคารพประธานในพิธี
 - ศาตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา) มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธี
16.00 น.

- การบรรเลงดนตรีของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

17.00 น.

1. วงดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมมิกราช
2. วงโยธวาทิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
3. วงโยธวาทิต โรงเรียนจุนวิทยาคม
4. วงโยธวาทิต โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
5. วงโยธวาทิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์พะเยา
นำขบวนพาเหรดนักกีฬาจากทุกสถาบัน (60 สถาบัน) เข้าสู่สนาม
(ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ NBT)
บรรเลงเพลงกราวกีฬา

- การแสดงแปลอักษร สัญลักษณ์สถาบัน โดยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
- ขบวนเชิญธงชาติไทยผืนใหญ่
- ริ้วขบวน

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ริ้วขบวนธงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ขบวนเชิญธงการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และธงพะเยาเกมส์ 
- ขบวนนักกีฬาแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน
- ขบวนเจ้าภาพมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการ MASCOT

17.30 น.

- การแสดงแปลอักษรเทิดพระเกียรติฯ โดยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
- พิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา โดยตัวแทนนักกีฬา

17.35 น.พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”
ศาตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา) กล่าวต้อนรับ ในนามมหาวิทยาลัยพะเยา
- นายประจบ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ ในนามจังหวัดพะเยา
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี (อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน 
พร้อมเชิญ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธีฯ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน (15 ราย)
- ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานและความเป็นมาของการจัดการแข่งขันฯ
- ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมให้โอวาท
- วงโยธวาทิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์พะเยา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- พิธีเชิญธงกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และธงพะเยาเกมส์ ขึ้นสู่ยอดเสา
วงโยธวาทิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์พะเยา บรรเลงเพลงกราวกีฬา
17.40 น.นักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณตน
1. นักกีฬาอาวุโส (ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.พะเยา)
2. ตัวแทนกรรมการผู้ตัดสิน (นายสุรินทร์ จำเนียร)
18.00 น.

-พิธีจุดคบเพลิง นักกีฬาอาวุโสวิ่งถือคบเพลิงเข้าสู่สนาม 
คนที่ 1 นายนัฐพงษ์  วัชรากรศิริ
คนที่ 2 นางสาวชุติมา  ปัญญาวงศ์
คนที่ 3 นายสัณห์ชัย  หยีวิยม ผู้จุดไฟที่กระถางคบเพลิง

18.00 น.เสร็จพิธีเปิดการแข่งขัน

หมายเหตุ :กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการงานเลี้ยงรับรอง

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”
วันศุกร์ ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมงำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ดาวน์โหลดงานเลี้ยงรับรองและพิธีรับมอบธง
แบบตอบรับเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง

เวลารายการ
17.30 น.ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน
18.30 น.พิธีกรกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพ
 การแสดงเพลงของพ่อ สานต่อปณิธาน
- วีดิทัศน์ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับจังหวัดพะเยา"
- การแสดงชุด "เดินตามรอยเท้าพ่อ"
- การแสดงชุด "ในหลวงของแผ่นดิน"
- การแสดงชุด "ความฝันอันสูงสุด"
- การแสดงชุด "แผ่นดินของเรา"
- การแสดงชุด "ผู้ปิดทองหลังพระ"
 การแสดงของศิลปิน "ณัฐ กิตติสาร" จาก อาร์สยาม

พิธีส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. จากเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ 36
ให้กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาฯ ครั้งที่ 37

- การแสดงจากมหาวิทยาลัยพะเยา
- การแสดงของเจ้าภาพปีถัดไป
 การบรรเลง "วงออร์เคสตรา" จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
21.30 น.เสร็จสิ้นพิธีการ

หมายเหตุ :กำหนดการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้สนับสนุน