ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะศิลปศาสตร์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

คณะศิลปศาสตร์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้รับมอบหมายในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน หลังจากที่ได้มอบหมายงานและแต่งตั้งคณะดำเนินงานในแต่ละฝ่ายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ทีมงานของแต่ละฝ่าย อาทิ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงินและพัสดุ และฝ่ายสวัสดิการและยานพาหนะ ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานแก่ประธานในที่ประชุม รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะกรรมการฯ ทุกท่านได้รับทราบ เพื่อหาข้อสรุป และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงวางแผนการดำเนินงานในภาพรวมร่วมกันต่อไป ชมภาพเพิ่มเติม http://www.libarts.up.ac.th/v2/ ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล ข้อมูล/ข่าว : นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน