ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม เจ้าภาพกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม เจ้าภาพกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา >>> มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการปรับปรุงสนามแข่งขัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ วิธีการจัดการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา และลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสนามแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของคณะ หรือวิทยาลัย ที่รับผิดชอบชนิดกีฬาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน