ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อม และติดตามการดำเนินงาน การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อม และติดตามการดำเนินงาน การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา >>> มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบในชนิดกีฬาต่าง ๆ จำนวน 15 ชนิดกีฬา รายงานความก้าวหน้า ในการจัดทำงบประมาณดำเนินงาน รายชื่อคณะกรรมการ การติดต่อประสานงานผู้ตัดสิน และการเตรียมอุปกรณ์ การจัดแข่งขัน ตลอดจนสนามแข่งขัน และแนวทางแก้ไขการดำเนินงานดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมี ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร ระดับคณะ วิทยาลัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตลอดจนคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน