Contact

ติดต่อ
แผนที่มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยพะเยา

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

ศูนย์ประสานงานการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1043 (งานสวัสดิการบุคลากร) ส่วนงานภายใน ต่อ 1041 1042 1044

โทรสาร 054-466-661 หรือโทรสาร 054-466-690

www.personnel.up.ac.th / www.up.ac.th 

ผู้สนับสนุน