กำหนดการพิธีปิด

HTML CONTENT

กำหนดการพิธีปิด

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” 
วันศุกร์ ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

ดาวน์โหลดกำหนดการพิธีปิด


เวลา 13.30 น.

- พิธีกรในสนามกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้เข้าชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ

เวลา 13.40 น.

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา   

   ประธานในพิธีปิดเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 13.50 น.

- ขบวนป้าย “พะเยาเกมส์” และขบวนนักกีฬา เข้าสู่บริเวณ สนามกีฬากลาง

   มหาวิทยาลัยพะเยา ตามชนิดกีฬา

- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

   ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน   

   กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขัน

 

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

   ประธานในพิธี กล่าวปิดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการ

   อุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

 

- พิธีเชิญธงชาติไทย ธงกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                     

   และธงพะเยาเกมส์  ลงจากยอดเสา

- พิธีดับไฟ ในกระถางคบเพลิง

- ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา 15.00 น.

- เสร็จพิธี


ผู้สนับสนุน