เกี่ยวกับพะเยาเกมส์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"

สัตว์นำโชค (Mascot)

พญานาค "น้องนาคา"

ตราสัญลักษณ์ของกีฬาชนิดต่างๆ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์"

ประวัติการแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิมใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความริเริ่มของทบวงมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อสุขภาพพลานามัยของบุคลากรสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นกีฬาเพื่อความสามัคคีสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างบุคลากรในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและได้กำหนดให้สถาบันการศึกษาที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ดังนี้

ครั้งที่ ปี พ.ศ.ที่จัดแข่งขัน สถาบันเจ้าภาพ
1 2525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 2526 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3 2527 ทบวงมหาวิทยาลัย
4 2528 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
5 2529 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
6 2530 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 2531 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 2532 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
9 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
10 2534 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11 2535 มหาวิทยาลัยบูรพา
12 2536 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 2537 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 2538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 2539 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 2540 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 2541 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18 2542 มหาวิทยาลัยศิลปากร
19 2543 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน
20 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 2545 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 2547 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 2549 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
27 2551 มหาวิทยาลัยนเรศวร
28 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
29 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
30 2554 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 2555 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
32 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา
33 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
36 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้สนับสนุน